1.1 โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

1.2โครงสร้างการบริหารงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์