ประวัติ

สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ภาควิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เปิดทำการสอนมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 เป็นต้นมา เมื่อทั้งภาครัฐและภาคเอกชนมีบทบาทมากขึ้นต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย ความต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในด้านภาษาญี่ปุ่นจึงเพิ่มมากขึ้นเป็นลำดับ ด้วยเหตุนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษจึงเห็นความสำคัญของการผลิตบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านภาษาญี่ปุ่นออกสู่ตลาดมากขึ้น โปรแกรมวิชาภาษาญี่ปุ่นจึงเป็นหน่วยงานหนึ่งในสังกัดภาควิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เป็นหน่วยงานที่ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทางด้านภาษาญี่ปุ่นควบคู่ไปกับคุณธรรม จริยธรรม ให้ตรงตามความต้องการขององค์กรของรัฐและเอกชน และนำความรู้ที่มีไปใช้ในการติดต่อสื่อสารประสานงาน เพื่อยังประโยชน์ต่อความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันอย่างยั่งยืน ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชน สังคม และประเทศชาติ

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา : “มุ่งมั่นสร้างสรรค์ สืบสานภาษาญี่ปุ่นและวัฒนธรรมเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ”

วิสัยทัศน์ : สร้างองค์ความรู้ทางภาษาญี่ปุ่นที่เป็นเลิศ รวมทั้งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ มีความคิดสร้างสรรค์ และมีคุณธรรม เป็นที่ยอมรับของสังคม

พันธกิจ :

1) ผลิตบัณทิตที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาญี่ปุ่น ให้มีทักษะในการฟัง พูด อ่าน เขียน

2) ผลิตบัณทิตที่ตระหนักและเข้าใจศิลปะและวัฒนธรรมของญี่ปุ่น

3) ผลิตบัณทิตที่สามารถประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับภาษาญี่ปุ่น

4) เป็นแหล่งวิชาการที่ให้บริการและการวิจัยทางด้านภาษาญี่ปุ่นแก่ชุมชน

5) อนุรักษ์ พัฒนา และเผยแพร่ภาษาและวัฒนธรรมไทย-ญี่ปุ่น