หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์

Bachelor of Arts Program in History

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาประวัติศาสตร์ ระดับปริญญาตรี 4 ปี (ไม่น้อยกว่า 133 หน่วยกิต) มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความเข้าใจ ทักษะ จริยธรรม คุณภาพในวิชาชีพ และสอดคล้องกับความต้องการของสังคม ดังนั้น สาขาวิชาประวัติศาสตร์จึงขอประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและผู้ปกครอง ได้เห็นความสำคัญของสาขาวิชาประวัติศาสตร์มากขึ้น โดยเฉพาะการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ต้องการพัฒนาทักษะความรู้ ความคิด การสืบค้น การตั้งคำถาม ถกเถียง และแสวงหาคำตอบใหม่ๆ จากหลักฐานชั้นต้นและหลักฐานชั้นรอง บนหลักการของข้อเท็จจริง ความจริง และการใช้เหตุผล จากรายวิชาการเรียนการสอนที่หลากหลาย ซึ่งครอบคลุมทั้งพื้นที่ประวัติศาสตร์ไทยและประวัติศาสตร์ภูมิภาคต่างๆ ของโลก

สาขาวิชาประวัติศาสตร์มีอาจารย์ประจำสาขาทั้งหมด 5 ท่าน ซึ่งแต่ละท่านก็มีความชำนาญทางวิชาการและสอนในวิชาที่แตกต่างกันไป

1. อาจารย์วุฒิชัย นาคเขียว สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีสาขาประวัติศาสตร์จากคณะศิลปศาสตร์ ม.อุบลฯ (เกียรตินิยมอันดับ 1) และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาประวัติศาสตร์จากคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สอนเกี่ยวกับวิชาประวัติศาสตร์ไทย ประวัติศาสตร์นิพนธ์ ประวัติศาสตร์เอเชียใต้ ประวัติศาสตร์กัมพูชา เป็นต้น

2. ผศ. กณิชฑ์ ธีรสิทธางกูร สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีและปริญญาโทสาขาประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สอนเกี่ยวกับวิชาประวัติศาสตร์ศรีสะเกษ ระเบียบวิธีวิจัยทางประวัติศาสตร์ ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประวัติศาสตร์อีสาน เป็นต้น

3. อาจารย์บริพัตร อินปาต๊ะ สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีสาขาประวัติศาสตร์จากคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (เกียรตินิยมอันดับ 1) และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาวิชาประวัติศาสตร์จากคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สอนเกี่ยวกับวิชาประวัติศาสตร์สหรัฐอเมริกา ประวัติศาสตร์การเมืองการปกครองของไทย ประวัติศาสตร์ยุโรป ประวัติศาสตร์ภูมิปัญญาไทย เป็นต้น

4. อาจารย์กวินวัฒน์ หิรัญบูรณะ สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีสาขาโบราณคดี จากคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (เกียรตินิยมอันดับ 2) และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาประวัติศาสตร์จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สอนเกี่ยวกับวิชาประวัติศาสตร์เศรษฐกิจไทย ประวัติศาสตร์กับภาพยนตร์ ประวัติศาสตร์กับการท่องเที่ยว การจัดการทรัพยากรทางประวัติศาสตร์ เป็นต้น

5. อาจารย์ศิริวุฒิ วรรณทอง สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีและปริญญาโท สาขาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา จากคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, ปัจจุบันกำลังศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาไทยศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ฯ  มหาวิทยาลัยบูรพา สอนเกี่ยวกับวิชาประวัติศาสตร์ลาว ประวัติศาสตร์เวียดนาม ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออก เป็นต้น

นอกจากการเรียนการสอนในห้องเรียนแล้ว เรายังมีกิจกรรมการลงพื้นที่สำรวจแหล่งประวัติศาสตร์ในสถานที่จริง มีการจัดนิทรรศการประวัติศาสตร์ จัดโครงการรำลึกบุคคลสำคัญทางประวัติศาสตร์ จัดโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพก่อนสำเร็จการศึกษา รวมไปถึงจัดโครงการทัศนศึกษาประจำทุกๆ ปี เพื่อพานักศึกษาไปเรียนรู้และเข้าชมแหล่งประวัติศาสตร์ทั่วประเทศ 

ขอกล่าวย้ำไว้ด้วยว่า ในประเทศไทยมีสาขาวิชาประวัติศาสตร์เปิดทำการเรียนการสอนอยู่เพียงไม่กี่แห่ง ขณะนี้ในภาคอีสานตอนล่าง มีเพียงสาขาประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ แห่งเดียวเท่านั้นที่ยังคงดำเนินการเรียนสอนอยู่ และที่สำคัญที่สุด สาขาวิชาประวัติศาสตร์เป็นสาขาวิชาขาดแคลนของประเทศ ยังทั้งเป็นสาขาที่เปิดกว้างทางด้านอาชีพอีกด้วย จึงเป็นโอกาสอันดีสำหรับผู้ที่เรียนในสาขาวิชานี้ เพราะมีโอกาสเข้าทำงานในหลากหลายแขนงสาขา เพราะจากการสำรวจภาวะการมีงานทำจากศิษย์เก่าที่สำเร็จการศึกษาไปแล้ว พบว่าศิษย์เก่าสาขาประวัติศาสตร์ฯ ทำงานในฐานะมั่นคง ไม่ว่าจะเป็นอาชีพในหน่วยงานราชการ เช่น อาชีพรับราชการครู/อาจารย์สอนวิชาประวัติศาสตร์หรือสังคมศึกษา ภัณฑารักษ์ นักจดหมายเหตุ นักวิชาการวัฒนธรรม นักวิชาการการศึกษา ฯลฯ และรวมถึงอาชีพอิสระหรือทำงานในหน่วยงานเอกชน เช่น มัคคุเทศก์ นักสื่อสารมวลชน นักธุรกิจ นักเขียน นักวิเคราะห์ข้อมูล เป็นต้น

ขอเชิญชวนนักเรียนที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมตอนปลาย ที่กำลังมองหาเส้นทางชีวิตที่มั่นคงและมีศักยภาพต่อยอดคุณภาพชีวิตที่ดีงามและเบ่งบานในอนาคต มาสมัครเรียนสาขาวิชาประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษด้วยกัน

เบอร์โทร. 087-2527302 อ.วุฒิชัย

           089-8025663 อ.กวินวัฒน์

           081-4421212 อ.ศิริวุฒิ

 เพจ: สาขาวิชาประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

https://www.facebook.com/historysskru

กิจกรรมทัศนศึกษา