สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศดิจิทัล

มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ

ชื่อหลักสูตร

  • ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศดิจิทัลจำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 127 หน่วยกิต

สาระวิชาที่น่าสนใจ

  • สื่อสังคมออนไลน์
  • ภาพถ่ายดิจิทัลเพื่อพัฒนาสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้
  • การออกแบบสารสนเทศเพื่อการพัฒนาสื่อดิจิทัล
  • เทคโนโลยีการสื่อสารสารสนเทศดิจิทัลการสื่อสาร การนำเสนอเพื่องานสารสนเทศ

อาชีพที่รองรับ

  • งานหน่วยงานราชการ

นักสารสนเทศ

นักจดหมายเหตุ

นักเอกสารสนเทศ

บรรณารักษ์

  • งานเอกชน

ผู้พัฒนาและสื่อดิจิทัลคอนเทนต์

ผู้จัดการสารสนเทศบนเว็บไซต์

  • งานอิสระ

ผู้จัดการโซเชียลมีเดีย

– ผู้จัดการโรงพิมพ์- Youtuber

เพจ (facebook)

https://www.facebook.com/DIMSSKRU

เบอร์ติดต่อ

ผศ.ดร.อนันศักดิ์ พวงอก  โทร. 095-6129690

ผศ.ภิรัญญา จันทร์เปล่ง  โทร. 093-8785839

อาจารย์พัณณิตา นันทะกาล โทร. 086-9944229

อาจารย์จันทกานต์ พันเลียว โทร. 062-1087909

อาจารย์สิทธิชัย บวชไธสง โทร. 062-5725896