ปรัชญา

                        จัดการศึกษาเพื่อท้องถิ่น  สร้างมาตรฐานวิชาการ

                        พัฒนาบัณฑิตให้มีคุณธรรม  นำสู่ความเป็นสากล

วิสัยทัศน์

                        เป็นผู้นำวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ให้บริการวิชาการแก่ชุมชน  ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้  ทักษะวิชาชีพความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมีคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาประเทศให้ยั่งยืน  สร้างความร่วมมือด้านการศึกษายกระดับมาตรฐานการศึกษาและวิชาชีพนำสู่ความเป็นสากล

พันธกิจ

                        1. จัดการศึกษาให้มีคุณภาพโดยมีการประกันคุณภาพการศึกษาในทุกระดับ

                        2. พัฒนาบุคลากร และผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติ

                            มีคุณธรรม จริยธรรม และมีศักยภาพในการแข่งขัน เพื่อนำท้องถิ่น และประเทศสู่สากล

                        3. บริการวิชาการและวิชาชีพด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์แก่ท้องถิ่น

                            ประเทศ  อาเซียนและนานาชาติ

                        4. สนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน คณะ สถาบัน ท้องถิ่น ประเทศ อาเซียน

                            และภูมิภาค

                        5. ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

                            อย่างยั่งยืน

                        6. บริหารจัดการองค์กรตามหลักการบริหารจัดการที่ดีและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

                        เป้าประสงค์

                        1. พัฒนาบัณฑิตให้มีคุณลักษณะที่พึ่งประสงค์และตรงตามความต้องการของชุมชน  สังคม

                            ประเทศและอาเซียน

                        2. ส่งเสริมและพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาการของคณาจารย์และบุคลากร

                        3. กำหนดกรอบการพัฒนาคณะและมหาวิทยาลัยเพื่อความเข้มแข็งและยั่งยืน

                        4. พัฒนาระบบการบริหารงานวิจัยให้มีประสิทธิภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของ

                            ท้องถิ่น ประเทศ อาเซียน และภูมิภาค

                        5. ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น