ชื่อปริญญาและหลักสูตร

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร)

โครงสร้างหลักสูตร (ปริญญาตรี 4 ปี)

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 133 หน่วยกิต

แนวทางการประกอบอาชีพ

  • งานด้านเอกสารและธุรการ

เลขานุการ พนักงานประชาสัมพันธ์ พนักงานประจำสำนักงาน

  • งานด้านสื่อสิ่งพิมพ์

พนักงานประจำกองบรรณาธิการ บรรณาธิการ พนักงานพิสูจน์อักษร

  • งานด้านสื่อมวลชน

ผู้ประกาศ พิธีกร

  • งานด้านการสอน

นักวิชาการด้านการศึกษา ครูภาษาไทย (เรียนใบประกอบวิชาชีพเพิ่มเติม)

ปรัชญาของหลักสูตร

         มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถด้านภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มีคุณธรรมจริยธรรม เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ของสังคม

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

         1. ให้มีความรู้ ความเข้าใจแนวคิด ทฤษฏี หลักการ และความก้าวหน้าในศาสตร์สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

         2. สามารถนำระเบียบวิธีวิจัยมาเป็นเครื่องมือใน

การแก้ปัญหาและพัฒนาวิชาชีพได้ตลอดจนมีความรู้

         3. ความเข้าใจเรื่องคุณธรรม จริยธรรม มีพฤติกรรมที่เป็นแบบอย่างที่ดี มีมนุษยสัมพันธ์ สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีเจตคติที่ดีต่อวิชาภาษาไทย และมีความมุ่งมั่นที่จะอนุรักษ์ ส่งเสริม เผยแพร่ภาษาและวัฒนธรรมไทย

ติดต่อเรา Facebook: สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ